Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej https://www.proksa-bielawa.pl/, której właścicielem jest Aleksandra Proksa-Bielawa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APROBI ALEKSANDRA PROKSA-BIELAWA, adres: ul. Listopadowa 47/9, 22-400 Zamość, NIP 867-22-11-693, REGON 385479464 w tym w szczególności zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujących adres e-mail: ola@proksa-bielawa.pl

§1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy Regulamin

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.proksa-bielawa.pl/sklep/ oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać Zamówienia i dokonywać zakupów określonych Produktów

Serwis – platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet zarządzana przez Administratora, dostępna pod adresem internetowym https://www.proksa-bielawa.pl/, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z udostępnionych na niej funkcjonalności, w szczególności ze Sklepu

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu

Sprzedawca lub Administrator – Aleksandra Proksa-Bielawa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą APROBI ALEKSANDRA PROKSA-BIELAWA, adres: ul. Listopadowa 47/9, 22-400 Zamość, NIP 867-22-11-693, REGON 385479464

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Produkt – każdy towar, materiał (w tym Materiał cyfrowy) lub usługa dostępne w Sklepie, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne

Materiał cyfrowy – materiał wytwarzany i dostarczany w postaci cyfrowej, który Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Materiał cyfrowy może przybrać postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości tego materiału, nagrania video, spotkania online

Konsultacja indywidualna – usługa świadczona wyłącznie przy wykorzystaniu środków służących do porozumiewania się na odległość, opłacona przelewem online

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu

Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu, w tym ze Sklepu, przez Użytkowników.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, w szczególności w celach serwisowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz osób działających w imieniu Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronach Serwisu.

§3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W momencie wyświetlenia pierwszego okna Serwisu na skutek wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu zostaje zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie nieodpłatnego udostępniania treści zawartych na stronach Serwisu. Zawarcie przedmiotowej umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku Użytkowników niezarejestrowanych, zaprzestanie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem wskazanej powyżej umowy.
 2. Administrator świadczy również na rzecz Użytkowników usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Użytkownik wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące zapisu do newslettera i rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronach Serwisu.
 3. Zawieranie i rozwiązywanie innych umów, w szczególności Umowy sprzedaży, zostało uregulowane w dalszej części Regulaminu.
 4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu najpóźniej w momencie rozpoczęcia korzystania z usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu przez cały czas korzystania z tych usług.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących zarówno usług oferowanych przez Administratora, jak i towarów i usług osób trzecich.
 7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
  1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia,
  2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
  3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
  4. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.
 8. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. Zabronione jest dostarczanie informacji o charakterze bezprawnym.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na następujących adres e-mail: ola@proksa-bielawa.pl. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia.
 11. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

§4. Sprzedaż Produktów

 1. Zakupu w Sklepie może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe podmioty mogą dokonać zakupu, kontaktując się indywidualnie ze Sprzedawcą.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu lub strony Produktu. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 5. Szczegóły i czas trwania promocji są uwzględnione w opisie danego Produktu.
 6. Rabaty i promocje nie sumują się.
 7. Po wybraniu danego Produktu i dodaniu go do koszyka zakupowego, Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do etapu finalizacji zakupu.
 8. W celu złożenie Zamówienia konieczne jest uzupełnienie formularza zakupowego i podanie przez Użytkownika określonych danych, takich jak: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), adres e-mail. Dane obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*).
 9. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane podaniem nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 10. W procesie składania Zamówienia Użytkownik obowiązany jest także dokonać wyboru metody płatności za zamówione Produkty spośród opcji aktualnie dostępnych w Sklepie.
 11. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:
  1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie; Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy24 – PayPro S.A.; Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 12. Dokonując zapłaty za Produkt Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych poprzez wpisanie kodu kuponu w odpowiednim polu.
 13. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia odpowiedniego okienka.
 14. W przypadku zakupu Materiałów cyfrowych, przed złożeniem Zamówienia Użytkownik musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy sprzedaży i dostarczenie mu treści cyfrowych w postaci wybranego Materiału cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Na skutek wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży danego Materiału cyfrowego.
 15. W przypadku zakupu usług, w szczególności Konsultacji indywidualnych, przed złożeniem Zamówienia Użytkownik musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy sprzedaży i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 16. Użytkownik potwierdza złożenie Zamówienia klikając w przycisk „Kupuję i płacę” i wyrażając w ten sposób wolę zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.
 17. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać płatności. W przypadku braku zaksięgowanej należności w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.
 18. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu Zamówienia.
 19. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 18 powyżej. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie.
 20. Na żądanie wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Użytkownika automatycznie, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy Regulamin.
 21. Zakupiony przez Użytkownika Materiał cyfrowy przesyłany jest w formie przesyłki elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.
 22. W przypadku zamówienia usług, w szczególności Konsultacji indywidualnych, realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony.
 23. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na następujący adres e-mail ola@proksa-bielawa.pl. lub przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu (jeśli istnieje).

§5. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Konsument ma możliwość złożenia reklamacji na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 3. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, żądać wymiany Produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące reklamacji mają zastosowanie w przypadku Umów zawartych z Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu.

§6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu,
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
  3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz pozostałych umów.
 3. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przesyłając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie drogą pocztową lub elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w Regulaminie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości:
  1. jeśli w toku zakupu Materiału cyfrowego Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej umowy;
  2. jeśli w toku zakupu Konsultacji indywidualnej Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, a Sprzedawca wykonał usługę w całości, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od tej umowy;
  3. jeśli w toku zakupu Konsultacji indywidualnej Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, a Sprzedawca rozpoczął wykonywanie usługi, Konsument może odstąpi od Umowy sprzedaży, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od umowy; za wykonywanie usługi przez Sprzedawcę uznaje się w szczególności analizę stanu faktycznego i potrzeb Użytkownika.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu.

§7. Postanowienia dotyczące Użytkowników niebędących Konsumentami

 1. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Użytkownikom niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 6 Regulaminu.
 3. Od dnia 1 stycznia 2021 roku postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży wskazane w § 6 Regulaminu będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Klient nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.
 5. Klient niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, musi wykazać, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy sprzedaży).

§8 Usługi wirtualnej asystentki

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapoznać się z zakresem usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach wirtualnej asysty.
 2. Informacje o usługach, o których mowa powyżej, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Zakres usług, sposób ich wyceny, wynagrodzenie oraz wszelkie inne kwestie ustalane są indywidulanie.
 4. Przed rozpoczęciem świadczenia usług wirtualnej asysty Sprzedawca zawiera z zainteresowanym podmiotem umowę w formie pisemnej.

§9 Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

 1. Wszelkie treści i Produkty (w tym Materiały cyfrowe) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.
 2. Sprzedawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie z zakupionego Produktu, bez prawa do udzielania sublicencji. Użytkownik w ramach Umowy sprzedaży upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. zapis techniką cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
  2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Użytkownika w ramach Umowy sprzedaży.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  1. udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  2. publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Materiałów cyfrowych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 11 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.proksa-bielawa.pl/polityki-prywatnosci/

§12 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji danego Zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 roku.